GENERALLE BETINGELSER – OVERSPILNING AF VIDEOMATERIALE, VIDEOREDIGERING MV

Levering
Vi foretrækker at returnere varene via Post Danmark’s pakkeforsendelse, med mindre andet er aftalt. Track&Trace systemet sikrer at man altid kan følge sin pakke.
Ved bortkomne pakkeforsendelser kan Kvideo ikke stilles til ansvar.
Vores leveringstid fra ordremodtagelse til færdiggørelses er 14 dage.
Kunden kan efter aftale selv afhente sine varer.
Ved forsinket levering vil kunden altid bliver informeret om årsagen til forsinkelsen samt ny forventet leveringsdato.

Betaling

Alle opgaver afregnes kontant eller pr. faktura som fremsendes pr. mail
Betaling skal senest ske på forfaldsdatoen.
Materiale fremsendes når fuld betaling er sket.
Kvideo kan til enhver tid kræve forudbetaling for opgaven.
Afhentes ordren skal betaling altid ske senest dagen inden ved overførsel til vores bankkonto.
Ved ordre på over 2.000 kr. betales 25% af ordresummen ved opstart som sikkerhed.
Hvis kunden undlader at betale en faktura rettidigt, har Kvideo ret til rente af det forfaldne beløb på 1% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker samt et administrationsgebyr på 100 kr.

Vores konto i Nordea Bank

  • Reg: 9559 Konto: 6288808595

Fortrydelsesret
Ved overspilning af gamle videobånd bliver ordren udarbejdet efter kundens individuelle behov.
I henhold forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4. gælder fortrydelsesretten indtil ordren er blevet påbegyndt, herefter frafalder den.
Modtager vi materiale uden specifik instruks, betragtes dette som tilladelse til at påbegynde opgaven. Fortrydelsesretten bortfalder derfor.

Reklamation

Det er kundens pligt at kontrollere den udførte opgave ved modtagelse, herunder undersøge om kvalitet og mængde svarer til den individuelle aftale. Er kunden utilfreds med resultatet, påhviler det kunden indenfor for 5 dage efter modtagelsen, skriftlig at underrette Kvideo herom.

Ansvar

Et eventuelt erstatningskrav overfor Kvideo, kan aldrig overstige fakturabeløbet for den pågældende opgave.
Kvideo kan ikke stilles til ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab hos kunden.
Force Majure. Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det Kvideo for ethvert ansvar, og Kvideo.dk forbeholder sig ret til helt eller delvist at annullere eller udskyde leveringen. Under Force Majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig og militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben, ekstreme vejrforhold, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for Kvideos muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

Videomateriale vi ikke vil overspille
Der er nogle former for video vi ikke vil overspille.
Som udgangspunkt overspiller vi ikke porno af nogen art. Uanset om det er optaget på hjemmevideo eller om det er professionelt.
Derudover overspiller vi ikke film- og TV- shows, da dette kan være brud på ophavsretten.

Finder vi enkelte bånd med sådan materiale, vil vi blot springe over disse og overspille de andre fremsendte bånd.

Fortrolighed
Ved overspilning af videomateriale og andre serviceopgaver garanterer Kvideo, at materialet bliver behandlet fortroligt og ikke udleveret til tredjepart. Kunden er indforstået med at Kvideo ser evt. videomaterialet.
Finder Kvideo krænkende videomateriale eller andet ulovligt vil dette blive meldt til Politiet uden tøven.
Kunden accepterer at være indforstået med overstående.

Gældende ret

Kvideo vil altid og til enhver tid, efterleve afgørelser truffet af forbrugerklagenævnet.
Såfremt der ikke kan opnås enighed igennem dialog, vil enhver tvist mellem Kvideo og kunden blive afgjort efter dansk ret og lovgivning ved Retten i ????? som værneting.


Sidst opdateret:
08-04-2021